ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1

Ίδρυση – Επωνυμία – Σφραγίδα – Έδρα – Διάρκεια

1.1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΝ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΙΩΝ». Το Σωματείο συνιστά Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

1.2 Στις πάσης φύσεως δραστηριότητες του Σωματείου, την επωνυμία αυτού συνοδεύει ως συστατικό της στοιχείο το έμβλημα του Σωματείου, το οποίο συνίσταται στην απεικόνιση της όψης του νομίσματος της αρχαίας πόλης της Σκοτούσσας που απεικονίζει τον μυθικό ήρωα Ηρακλή.

1.3 Το Σωματείο έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυμία «ΚΟΙΝΟΝ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΙΩΝ» και φέρει στο κέντρο την αποτύπωση του εμβλήματός του.

1.4 Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη των Σερρών. Η έδρα μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.5 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθεί παράρτημα ή γραφείο του Σωματείου σε άλλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας ή/και στο εξωτερικό.

1.6 Το Σωματείο «ΚΟΙΝΟΝ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΙΩΝ» είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα.

1.7 Η χρονική διάρκεια του Σωματείου «ΚΟΙΝΟΝ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΙΩΝ» ορίζεται για αόριστο χρόνο.

Άρθρο 2

ΣκοπόςΜέσα Πραγμάτωσης Σκοπού

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 700 χρόνων συνεχούς ιστορικής παρουσίας της Σκοτούσσας(1320-2020), το «ΚΟΙΝΟΝ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΙΩΝ» θα αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις που θα έχουν χαρακτήρα κοινωνικό,  περιβαλλοντικό και πολιτιστικό. Μετά το 2020, σκοπός του θα είναι οι διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της περιοχής σε δημογραφικό, οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο. Για την επίτευξη των στόχων της θα μπορεί να συμπράττει και με άλλους τοπικούς φορείς όπως η Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Γυμναστικός Σύλλογος, η Εκκλησία, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων και άλλοι φορείς, προκειμένου να φέρει εις πέρας του επιδιωκόμενους στόχους του.

Ειδικότερα:

2.1 Σκοποί και Θεμελιώδεις Αρχές του Σωματείου είναι:

2.1.1 Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα

α) Συντονισμένες δράσεις για την τρίτη ηλικία με στόχο την μείωση της απομόνωσης(διαφωτιστικές ομιλίες, πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, ανάπτυξη συμμετοχικών δραστηριοτήτων).

β) Δράσεις για τους νέους και ειδικά προς την κατεύθυνση του επαγγελματικού προσανατολισμού και της  επιχειρηματικότητας.

γ) Δράσεις για την διεύρυνση της χρήσης του διαδικτύου ως μέσου άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας.

δ) Δράσεις κατά της φτώχειας κατοίκων της περιοχής με οικονομική ή συμβουλευτική στήριξη.

ε) Δράσεις μαζικού αθλητισμού.

στ) Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων(ποδηλατοδρομίες, ιπποδρομίες κλπ).

ζ) Καταγραφή πληθυσμού, διαστρωμάτωση πληθυσμιακών ομάδων και ιεράρχηση των αναγκών κάθε ηλικιακής ομάδας.

η) Μελέτες και δράσεις για την εισαγωγή της ψηφιοποίησης(προληπτική ιατρική, συμμετοχή σε on-line διοργανώσεις, εκπαίδευση διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ).

θ) Μελέτες δράσης για την παραμονή του νεανικού δυναμικού στις μικρές κωμοπόλεις και χωριά.

2.1.2 Δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα

α) Προστασία της περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας της περιοχής.

β) Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης με διάφορες δράσεις.

γ) Εξωραϊσμός της περιοχής με εξορμήσεις καθαριότητας και δεντροφύτευσης.

δ) Τοπικές δράσεις ανάδειξης του περιβάλλοντος της περιοχής και αξιοποίησής του.

ε) Δράσεις που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη και την ανάδειξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

στ) Δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς με σκοπό τη βελτίωση, από περιβαλλοντικής σκοπιάς, των συνθηκών διαβίωσης όπως ενδεικτικά η απομάκρυνση αμίαντου από παλιά εργοστάσια και αποθήκες, ο έλεγχος της καταλληλότητας του πόσιμου νερού, ο έλεγχος του βαθμού νιτροποίησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία και στις καλλιέργειες και άλλες συναφείς δράσεις.

ζ) Καταγραφή της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του ποταμού Μπέλιτσα και άλλων μικρότερων τοπικών ποταμών, ανάληψη δράσεων από κοινού με άλλους φορείς ή κατά τόπους συλλόγους με σκοπό την ανάδειξη, και τουριστική αξιοποίηση του ποταμού από τη Σκοτούσσα μέχρι το Σιδηρόκαστρο. 

2.1.3 Δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα

α) Η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

β) Η ανάπτυξη πνευματικής αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και ευθύνης για την πρόοδο της περιοχής.

γ) Πολιτιστική προβολή της περιοχής.

δ) Οργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων  που θα αφορούν την περιοχή και θα σχετίζονται με την πολιτιστική της παράδοση και την αγροτική οικονομία.

ε) Καταγραφή της ιστορίας της περιοχής.

στ)  Εκδόσεις βιβλίων.

ζ) Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, βιβλίου και φωτογραφίας.

η) Διοργάνωση εκδρομών ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.

θ) Δράσεις που αφορούν τη σύνδεση με την  ομογένεια.

ι)Ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής αξίας διαφόρων κτιρίων(παλιά παραδοσιακά σπίτια, Σιδηροδρομικός σταθμός, σταθμός Χωροφυλακής, Εκκλησία, Κτίριο Προσκόπων, εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Υδατοδεξαμενή πλατείας).

κ)Ανάδειξη του Λαογραφικού Μουσείου, συνεργασία με άλλους φορείς για τη δυναμική σύνδεση του με την τοπική οικονομία

λ) Οργάνωση μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων.

μ) Ανάδειξη της Βυζαντινής φυσιογνωμίας του χωριού και δράσεις με σκοπό τη δημιουργία δικτύου κωμοπόλεων της βυζαντινής εποχής, τόσο της Ελλάδος, όσο και γειτονικών χωρών, με απώτερο στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων λαών που συνυπήρχαν στη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

ν) Ανάδειξη της ιστορικότητας του χωριού κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα για τη σημασία του στο Μακεδονικό Μέτωπο.

2.2. Μέσα Πραγμάτωσης του Σκοπού του Σωματείου:

α) Κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, ήτοι: διαλέξεις, μελέτες, δημοσιεύσεις, κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων, συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, λειτουργία εντευκτηρίου, παραστάσεις σε Αρχές, παρακολούθηση σεμιναρίων, εκδηλώσεις, συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις, τοπικές ή κρατικές αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών, κλπ.

β) Λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Σωματείου με την κοινωνία, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.

γ) Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού για τη διάδοση, προώθηση και εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου.

δ) Συνεργασία με ή συμμετοχή σε ενώσεις, συνδέσμους, υπερκείμενα σωματεία, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

ε) Συμμετοχή σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή.

ζ) Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

η) Το Σωματείο μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλει στη δημιουργία άλλων σωματείων ή/και μη κερδοσκοπικών φορέων( μη κερδοσκοπική εταιρία, σωματείο, ίδρυμα, μη κυβερνητική οργάνωση κλπ) εφόσον με την ίδρυσή τους ή τη συμμετοχή του, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι και επιτυγχάνονται οι σκοποί του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’

Άρθρο  3

ΜέληΔικαιώματαΥποχρεώσεις

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

3.1. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (άνω των 18 ετών) ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προβεί στην καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

3.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή της ή μη στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός μηνός από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα, να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του η οποία και αποφασίζει αμετάκλητα.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

Η ιδιότητα του μέλος είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

3.3 Αρωγό μέλος ανακηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που βοηθά αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων του Σωματείου με κάθε μέσο, ήτοι υλικοτεχνικά, χρηματικά και με κάθε άλλη προσφορά.

3.4 Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενη από τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπο με εξαιρετική προσφορά στην ενίσχυση και στην επίτευξη του σκοπού του Σωματείου.

Τα αρωγά και επίτιμα μέλη δε δικαιούνται να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

3.5 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις τακτικές τους υποχρεώσεις.

3.6 Διαγραφή των μελών χωρεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν:

α) Καθυστερείται η καταβολή της συνδρομής επί διετία.

β) Εκδηλώνει συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, ή αντιστρατεύεται με τις πράξεις του τους σκοπούς του Σωματείου.

γ) Δημόσια και αθέμιτα εκμεταλλεύεται η ιδιότητα του μέλους του Σωματείου για πολιτικό, οικονομικό ή άλλο ιδιαίτερο όφελος και δυσφημείται εξ αυτού το Σωματείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για την επικείμενη διαγραφή του, με επιστολή που κοινοποιείται σε αυτόν συστημένη ταχυδρομικώς ή συνημμένη ηλεκτρονικώς, τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης περί διαγραφής αυτού και με την οποία τον προσκαλεί να εκπληρώσει εντός της προθεσμίας αυτής όλες τις καθυστερούμενες οικονομικές υποχρεώσεις του ή/και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού. Από την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, το μέλος διαγράφεται από το Σωματείο.

Αυτόματη διαγραφή μέλους του Σωματείου χωρεί κατά τις περιπτώσεις θανάτου ή στέρησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας του προσώπου-μέλους αφ’ης στιγμής το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει γνώσει του γεγονότος επισήμως.

Ο διαγραφόμενος δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αμετάκλητα.

Η επανεγγραφή διαγραφόμενου μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.7 Κάθε μέλος δύναται να αποχωρήσει από το Σωματείο με απλή γραπτή γνωστοποίηση της πρόθεσής του στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλοντας τις οφειλόμενες έως την αποχώρησή του συνδρομές.

3.8 Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος στο Σωματείο όποιος στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.

Δεν γίνονται δεκτά ως τακτικά, αρωγά και επίτιμα μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις αρχές, οι στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις βασικές αρχές του Σωματείου.

3.9

1) Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :

α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείο.

Σημ. Τα αρωγά και επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, όπως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε) Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Σωματείου.

στ) Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.

Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

2) Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :

α) Να συντελούν στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

γ) Να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του Σωματείου.

δ) Να καταβάλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται ή αποχωρούν και επανεγγράφονται κατά τη διάρκεια του αυτού οικονομικού έτους, δεν υποχρεούνται σε επανακαταβολή εγγραφής.

ε) Να καταβάλλουν τη ετήσια τακτική τους συνδρομή και τυχόν έκτατες συνδρομές στο Σωματείο.

στ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις βασικές αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

ΚΕΓΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο  4

Πόροι Σωματείου

4.1. Πόροι του Σωματείου συνιστούν:

α) Οι εισφορές εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται και από την Γενική Συνέλευση.

β) Τα προϊόντα εράνων, λαχνών, εκδηλώσεων, (χοροί, συνεστιάσεις, εκδρομές, κλπ.) και οι συνδρομές από την κυκλοφορία δελτίων, εντύπων, κλπ.

γ) Οι έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις και γενικά παροχές εξ ελευθεριότητας που γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.

στ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, κι άλλα νομικά πρόσωπα όπως επίσης επιχορηγήσεις από ελληνικά ιδρύματα ή ιδρύματα του εξωτερικού.

ζ) Κάθε έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

η) Το σύνολο των εσόδων του Σωματείου από κάθε πηγή διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

θ) Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, πέραν της πρώτης, η οποία δύναται να άρχεται από της συστάσεως και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

ΚΕΓΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο  5

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές(7) Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με μυστική ψηφοφορία σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη, ενήλικες Έλληνες πολίτες, ικανοί προς δικαιοπραξία και ταμειακά τακτοποιημένα.

5.2. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και τρία (3) μέλη. Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όλα άμισθα και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών του καθώς και οι τρεις (3) αναπληρωτές τους.

5.3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3) και τα μέλη που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.

α) Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

δ) Ο Πρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει και ο τελευταίος από τον Γραμματέα.

ε) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

στ) Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση.

ζ) Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες ή/και ηλεκτρονικές προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

η) Σε έκτατες περιστάσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδρίασης με οποιοδήποτε μέσο.

θ) Κατά τη θερινή περίοδο, ήτοι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

ι) Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτατες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

ια) Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

6.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Διοικεί το Σωματείο.

β) Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ) Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

δ) Δια του Προέδρου και του Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

στ) Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ) Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

η) Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου. Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές ή επιτροπές εργασίας από μέλη, ή και μη, του Σωματείου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του.

θ) Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

ι) Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

ια) Προσδιορίζει και ιεραρχεί τις δράσεις που υλοποιεί το Σωματείο.

ιβ) Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.

ιγ) Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

ιδ) Διορίζει τους νομικούς, επιστημονικούς ή τεχνικούς κ.α. συμβούλους του Σωματείου.

ιε) Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με αυτό.

ιστ) Διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και παντός είδους εκδηλώσεις.

ιζ) Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου με απόφαση λαμβάνει κατά πλειοψηφία.

ιη) Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού υλικού καθώς και την εν γένει επικοινωνία του Σωματείου μέσω της ιστοσελίδας του στο διαδίκτυο.

ιθ) Προτείνει τα αρωγά και επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.

κ) Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

6.2 Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο όταν λήξει η θητεία του, παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, τα χρήματα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής, που περιέχει απογραφή όλων αυτών των στοιχείων.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

7.1 Ο Πρόεδρος:

α) Συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

γ) Εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

δ) Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Διεξάγει με τον Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

στ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

ζ) Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.

η) Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

θ) Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

ι) Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

ια) Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.

ιβ) Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

7.2. Ο Αντιπρόεδρος:

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν ο τελευταίος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σε όλες του τις αρμοδιότητες.

7.3 Ο Γραμματέας:

α) Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου, είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού του Σωματείου.

γ) Φυλάσσει το αρχείο, τη βιβλιοθήκη και τη σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

δ) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα τα εντάλματα πληρωμών και τις προσκλήσεις του Σωματείου.

ε) Τηρεί φάκελο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Σωματείου.

στ) Τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου.

ζ) Επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

η) Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχοντάς τους κάθε αιτούμενο στοιχείο.

Τον Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.4 Ο Ταμίας:

α) Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

β) Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου.

γ) Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί σε Τράπεζα ή σε Ταμιευτήριο.

δ) Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης, του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί και κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

ε) Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό. Τηρεί 1) φάκελο αντιγράφων των αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών που εκδίδει το Σωματείο, 2) φάκελο που περιέχει τις αποδείξεις πληρωμών που ενεργούνται από τω Σωματείο, 3) βιβλίο εσόδων – εξόδων και 4) βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

στ) Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) Καταθέτει επ’ ονόματι του Σωματείου εντόκως, σε τράπεζα που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 2.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις ανάγκες του Σωματείου. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει χρήματα, επιδεικνύοντας στην τράπεζα ένταλμα με την υπογραφή του, την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα ή κωλυόμενων αυτών, με τις υπογραφές των αντικαταστατών τους. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινικές και αστικές ευθύνες για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα ή απόδειξη.

Τον Ταμία όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΓΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο   8

Οοικονομικός ΈλεγχοςΕλεγκτική Επιτροπή

8.1 Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

8.2 Κατά την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να έχει συντάξει:

α) Απολογισμό με συνοπτική έκθεση των πεπραγμένων και τις αποφάσεις του προηγούμενου οικονομικού χρόνου

β) Ισολογισμό του προηγούμενου οικονομικού χρόνου όπου να εμφανίζεται η οικονομική κατάσταση του Σωματείου και

γ) Ανάλυση των εισπράξεων και δαπανών του προηγούμενου οικονομικού χρόνου.

Όλα τα παραπάνω αναπτύσσονται προφορικά στην Γενική Συνέλευση.

8.3 Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου πραγματοποιείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίδιο με του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.4 Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα μαζί ή καθένα χωριστά έχουν δικαίωμα κάθε χρονική στιγμή να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου όλων ανεξαίρετα των εγγράφων οικονομικού περιεχομένου του αρχείου του Σωματείου και της καταστάσεως των περιουσιακών της στοιχείων.

ΚΕΓΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Άρθρο   9

Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

Εκλογική Διαδικασία

9.1 Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική έγγραφή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Με δαπάνες του Σωματείου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.

9.2 Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη.

9.3 Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.4 Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό – τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.

9.5 Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

9.6 Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που εκλέγεται αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.

9.7 Ο πλειοψηφήσας έναντι πάντων σύμβουλος, σε οκτώ ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί σε συγκρότηση το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

Άρθρο 10

Ελεγκτική Επιτροπή

10.1 Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.

10.2 Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.

10.3 Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Σωματείου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.

10.4 Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

ΚΕΓΑΛΑΙΟ Ζ’

Άρθρο   11

Γενική Συνέλευση

11.1 Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα και είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι΄ αυτού εκδηλώνεται η θέληση των μελών. Όταν συνεδριάζει, συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της με συζήτηση. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητηθούν εκ νέου.

11.2 Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.

11.3 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση τους ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτικής Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.

11.4 Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και τη γνωστοποίηση αυτής με πρόσκληση τοιχοκολλημένη στα γραφεία του Συλλόγου. Η πρόσκληση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και μέσω δύο ημερησίων τοπικών εφημερίδων δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, οπότε τότε δεν υφίσταται η ανάγκη γραπτής πρόσκλησης προς κάθε ένα από τα τακτικά μέλη. Οι ατομικές προσκλήσεις είναι δυνατόν να αποστέλλονται και διαδικτυακά. Τα λοιπά μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

11.5 Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και της επαναληπτικής συνέλευσης σε περίπτωση που η πρώτη ματαιωθεί ελλείψει απαρτίας.

11.6 Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα (10) ημέρες πριν από την συζήτηση.

11.7 Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως κατά την ετήσια τακτική σύνοδο, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα:

α) Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β) Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

γ) Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από εξακόσια (600) Ευρώ.

δ) Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

στ) Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

η) Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

θ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.

η) Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

ι) Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ια) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 12

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

12.1 Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου.

12.2 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) συν 1 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως (χωρίς πρόσκληση) την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδος, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και αν είναι παρόντα.

12.3 Κάθε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης και προσωπικά εν γένει θέματα πρέπει να είναι μυστική, ενώ κάθε ψηφοφορία για γενικά θέματα γίνεται με ανάταση ή με ονομαστική κλήση.

12.4 Οι αρχαιρεσίες, οι κάθε φύσεως εκλογές και γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες του Σωματείου γίνονται κάτω από τον έλεγχο της εφορευτικής επιτροπής από τρία τακτικά μέλη του Σωματείου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

12.5 Η ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ελεγκτού ή γενικά με το πρόσωπο που αφορά η μυστική ψηφοφορία.

12.6 Οι μυστικές ψηφοφορίες, γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια. Κάθε ψηφοφόρος, αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά του από την εφορευτική επιτροπή, λαμβάνει από αυτήν τον φάκελο και το ψηφοδέλτιο. Ο ψηφοφόρος ρίχνει τον φάκελο μόνος του στην κάλπη που πρέπει να έχει εξεταστεί και σφραγιστεί από την εφορευτική επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Ειδικά για τις αρχαιρεσίες, κάθε ψηφοφόρους ψηφίζει με τον ίδιο τρόπο, σημειώνοντας έως επτά(7) σταυρούς προτιμήσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις(3) για την Ελεγκτική Επιτροπή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει την ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας.

12.7 Η ψήφος είναι άκυρη, αν στον φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, ή αν από τον φάκελο ή το ψηφοδέλτιο παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας κατά τη συνήθη περιπτωσιολογία που ισχύει και στη διεξαγωγή των εθνικών εκλογικών διαδικασιών.

12.8 Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφο δήλωση του υποψηφίου που κατατίθεται στον Σύλλογο τρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Με δαπάνες του Συλλόγου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.

12.9 Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται οι 7 υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Ο πλειοψηφήσας σύμβουλος, σε οκτώ ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Γραμματέας.

12.10 Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

12.11 Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

12.12 Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για φύλαξη.

Άρθρο 13

Αποζημίωση Μελών Διοίκησης

13.1 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σύλλογο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

13.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του ως θετική.

Άρθρο 14

Τροποποίηση Καταστατικού

14.1 Το καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Για τη λήψη της απόφασης αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γενική Συνέλευση και ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ.

14.2 Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 15

Εσωτερικοί Κανονισμοί

15.1 Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

15.2 Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 16

Βιβλία Συλλόγου

16.1 Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:

α. Μητρώο μελών του Συλλόγου.

Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά, αρωγά, επίτιμα).

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

δ. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

ε. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων

16.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου μητρώου των μελών του Συλλόγου το οποίο πρέπει να περιέχει α. τα πλήρη στοιχεία των μελών και β. τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου των μελών, καθώς και τις σχετικές με κάθε μέλος αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

16.3 Το Βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου ελέγχεται ετησίως από την ελεγκτική επιτροπή.

Άρθρο 17

Διάλυση Σωματείου

17.1 Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση. Για τη λήψη της απόφασης αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γενική Συνέλευση και ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ.

17.2 Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

17.3 Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο  18

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δε διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών σύμφωνα με τις Αρχές και ένεκα των Σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο  19

Γενικές Διατάξεις

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής περί σωματείων Νομοθεσίας.

Άρθρο  20

Τελική Διάταξη Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από είκοσι(20) άρθρα, αναγνώστηκε και ψηφίστηκε, κατ’ άρθρον και στο σύνολό του από όλα τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου, η δε ισχύς αυτού άρχεται από της καταχώρησής του στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Σερρών.


Μοιράσου το